fbpx

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych SELKEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Aleksandrowice 148, kod 32-084 Aleksandrowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000695288, NIP:6772425429, REGON: 368291794.

1. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
a. imię (imiona) i nazwisko;
b. datę urodzenia;
c. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
d. wykształcenie;
e. kwalifikacje zawodowe;
f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
g. inne dane jeżeli zostaną dobrowolnie podane przez kandydata.

3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie więcej niż 3 lata.

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych innych niż wymienione w ust. 2 lit. a-f w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych wymienione w ust. 2 lit. a-f jest dobrowolne.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw.

Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Administrator Danych SELKEA kontakt@selkea.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszej listy mailingowej by otrzymywać aktualizacje i specjalne oferty.