Formularz wyceny

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 administrator danych osobowych podaje następujące informacje:

 1. Pełną nazwę i dane kontaktowe administratora,
 2. Cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 3. Rodzaj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora
 4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych i możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
 5. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria jego ustalania,
 6. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 7. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 10. Informacje czy dane osobowe zbierane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest SELKEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w ul.Radziwiłów 136, 32-084 Aleksandrowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 6772425429, REGON: 368291794, BDO: 000144377, telefon: 12 306 78 98 adres e-mail: kontakt@selkea.pl strona internetowa: www.selkea.pl

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:

  1. Udzielonej zgody,
  2. Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy z SELKEA,
 2. Realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
 3. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez SELKEA,
 4. Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na SELKEA,
 5. Archiwizacji,
 6. Dochodzenia roszczeń,
 7. udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z SELKEA w celu świadczenia usług na rzecz SELKEA.

SELKEA powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają SELKEA w świadczeniu usług. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę www.SELKEA.com z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku logowania za pomocą portali typu Facebook i Google+ na strony, na których udostępnia Pani/Pan dane osobowe do SELKEA.

 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
 2. w celu realizacji usługi bezpłatnego newsletteru – do czasu wycofania zgody,
 3. w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych.,

W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

 

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

 

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez SELKEA do profilowania. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani za pośrednictwem www.selkea.pl