Formularz wyceny

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez SELKEA SP. Z O. O. SP. K.

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SELKEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Radziwiłłów 136, 32-084 Aleksandrowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 6772425429, REGON: 368291794, BDO 000144377, telefon: 12 306 78 98 adres e-mail: kontakt@selkea.pl strona internetowa: https://selkea.pl
  2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
   1. SELKEA – SELKEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z  siedzibą w Aleksandrowicach;
   2. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
   3. Portal – strona internetowa SELKEA, dostępna pod adresem: https://selkea.pl;
   4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2022 nr 144 poz. 1204);
   5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń  informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także  wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla  danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej  obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie  usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego  przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w  całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w  rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
   6. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez SELKEA, opisane w części II  Regulaminu;
   7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia  teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające  indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych  między systemami teleinformatycznymi;
   8. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
   9. Usługodawca – SELKEA;
   10. Usługobiorca lub użytkownik – podmiot korzystający z usług SELKEA, będący  osobą  fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu;
   11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z  2018r., poz. 1025 ze zm.).
  3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
  4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

 2. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

  Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez SELKEA:
  1. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie głównej selkea.pl Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Rezygnuję”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
  2. Dokumenty do pobrania – usługa polegająca na udostępnieniu przez SELKEA plików zawierających szczegółowe informacje o usługach świadczonych przez SELKEA, o certyfikatach posiadanych przez SELKEA, sposobie utylizacji sprzętu. Pliki te dostępne są w na stronie https://selkea.pl Informacje o usługach świadczonych przez SELKEA podane na stronach internetowych Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Elektroniczny certyfikat usunięcia danych – usługa polegająca na udostępnieniu przez SELKEA plików zawierających certyfikaty usunięcia danych. Pliki te mogą pobrać bezpłatnie użytkownicy, którzy uprzednio zawarli z SELKEA umowę o świadczenie usług usunięcia danych z nośników cyfrowych przewidującą m.in. wydanie certyfikatu usunięcia danych. Pliki te będą przesyłane na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 3. Dodatkowe informacje o Usługach

  1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
  2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SELKEA.
  3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności
  4. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie użytkownika przesłane na adres e-mail: kontakt@selkea.pl:
   1. przesłać użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
   2. poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
  5. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
   1. dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet (łącze min. 120 Mb/s. dla użytkownika);
   2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
   3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 11 i wyższych lub Firefox w wersjach 67.0 i wyższych lub Google Chrome w wersji 74 i wyższa, akceptująca pliki

 4. Warunki świadczenia Usług

  1. SELKEA świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej (m.in. zakazu rozsyłania lub umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej –spam) oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych SELKEA następujących treści:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SELKEA lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich),
   3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
  4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, SELKEA ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  5. SELKEA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem SELKEA.
  6. Niezależnie od powyższego SELKEA ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. SELKEA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyłaniu informacji.
  7. SELKEA zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

 5. Dane osobowe Usługobiorcy

  1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług: Newslettera, selkea.pl
  2. SELKEA oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych SELEKA określa Polityka prywatności.

 6. Prawa własności intelektualnej

  1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez SELKEA na warunkach określonych Regulaminie.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
  3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej https://selkea.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia SELKEA.

 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. SELKEA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: kontakt@selkea.pl.
  3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
  4. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
  5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Użytkownikowi, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2023 roku.
  2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://selkea.pl/regulamin/
  3. SELKEA zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://selkea.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
  4. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
  5. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SELKEA.

 


Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną


INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SELKEA


SELKEA w wykonaniu obowiązku z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2022 nr 144 poz. 1204) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Przedmiotowa informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które jednak powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez SELKEA środków zabezpieczających system teleinformatyczny SELKEA przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.


Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. Wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 2. Spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 3. Włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 4. Złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 5. Programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu.


Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.


Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware.